Skip to main content

قدم دوم

انتخاب سرور های مجازی ساز#

در این مرحله سرور های قابل استفاده در این پلن را انتخاب میکنیم. سرور های مورد نظر خود را تیک زده و بر روی دکمه انتقال کلیک کنید تا به لیست سمت راست اضافه شوند. انتخاب اولویت سرور ها به صورت پیشفرض بر روی بهترین دیتا استور میباشد. میتوانید این اولویت را به ترتیب سرور ها بدهید و همچنین با درگ و دراپ کردن سرور ها، این ترتیب با تغییر دهید.

img

info

بهترین دیتا استور شامل کمترین تعداد ماشین مجازی روشن است. هر چه تعداد ماشین های مجازی روشن بر روی یک دیتا استور بیشتر باشد، عملکرد آن ضعیف تر می شود. بنابراین بهترین گزینه برای دیپلوی، خالی ترین دیتا استور می باشد.

روی Next کلیک کنید.