Skip to main content

قدم سوم

انتخاب دیتا استور ها#

به ازای هر سور انتخاب شده در مرحله قبل تعداد دیتا استور باید انتخاب شود. با انتخاب هر دیتا استور و اضافه کردن آن به لیست سمت راست، ماشین های مجازی ساخته شده طبق این پلن فقط بر روی این دیتا استور ها کلون میشوند.

img

در این مرحله نیز میتوانید سیاست انتخاب بهترین دیتا استور را تنظیم کنید. پیشنهاد ما انتخاب بهترین دیتا استور میباشد. این تنظیمات را میتوانید بعداً تغییر دهید.

روی Next کلیک کنید.