Skip to main content

سنت او اس

note

سنت او اس ۷ و ۸ سرور به صورت فایل OVF ارائه میشود. برای دریافت فایل به واحد فنی تیکتی ارسال کنید.

دسترسی یوزر روت#

برای اجرای دستورات یا آپلود فایل، نرم افزار باید به یوزر روت دسترسی داشته باشد. پس حتماً باید پسورد زیر بر روی یوزر روت ست شود:

AdminRasa123

در صورتی که از پسورد دیگری استفاده میکنید در مشخصات تمپلیت تعریف شده در نرم افزار روی آیکون Edit کلیک کنید و پسورد جدید را ست کنید.

ست کردن آی پی#

برای ست کردن آی پی بر روی این نوع از تمپلیت ها، نرم افزار محتویات فایل

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-[ether name]

را به صورت زیر ذخیره میکند:

DEVICE=[DEVICE_ID]
HWADDR=[MAC Address]
TYPE=[Ethernet Type]
UUID=[UUID]
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=static
IPADDR=[IP Address]
NETMASK=[Subnet Mask]
GATEWAY=[Gateway]
DNS1=[DNS 1]
DNS2=[DNS 2]

سپس دستورات زیر را برای ری استارت کارت شبکه اجرا میکند

systemctl restart network
ifdown [ether name]
ifup [ether name]

ست کردن پسورد#

برای ست کردن پسورد دستور زیر اجرا میشود

echo -e "[New Password]\n[New Password]" | passwd root

اکستند کردن دیسک حافظه#

برای افزایش حجم قابل مصرف در سیستم عامل پس از افزایش حجم دیسک حافظه، دستور زیر اجرا میشود

growpart /dev/sda 2 && resize2fs /dev/sda2
caution

دستور بالا برای اکستند کردن پارتیشن دوم از نوع Linux ( 83 ) میباشد. انواع دیگر پارتیشن (مانند LVM) هنوز قابل استفاده نیستند. در آپدیت های بعدی پشتیبانی از انواع فرمت ها اضافه خواهد شد.