Skip to main content

دسترسی کنسول

مشتریان شما و همچنین حساب های ادمین بر روی WHMCS میتوانند به سرور دسترسی کنسول داشته باشند. برای استفاده از این دسترسی نیاز به نصب هیچ نرم افزاری نمی باشد و صفحه کنسول از طرف فروشگاه WHMCS باز خواهد شد. لازم به ذکر است تمامی ارتباط ها با خود نرم افزار VmBox خواهد بود و مشتریان از آدرس آی پی سرور های مجازی ساز شما (ESXi) مطلع نخواهند شد.

img